Realizujemy wszelkie zadania, związane z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP i PPOŻ

Pojedyncze zlecenie, a może cały pakiet usług? Przygotujemy ofertę szytą na miarę potrzeb danego przedsiębiorcy. Proponujemy różne formy współpracy, a w tym:

 • doradztwo w zakresie bhp – nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie, nurtujące Państwa pytania i doradzą, jakie rozwiązania warto wdrożyć w swojej firmie;
 • outsourcing – poprzez tę formę niejako przejmujemy zadania, związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową, odciążając jednocześnie przedsiębiorcę – to z kolei pozwala naszym Klientom skupić się na priorytetach i jednocześnie obniżyć koszty prowadzenia działalności;
 • usługi serwisowe – zadbamy o terminowy i kompleksowy przegląd sprzętu przeciwpożarowego.

BHP
—w ramach tego między innymi:

 • tworzenie służby BHP w zakładach pracy;
 • stały nadzór (m.in. na zasadzie outsourcingu);
 • doradztwo w zakresie BHP (wsparcie merytoryczne);
 • szkolenia BHP (wstępne, okresowe);
 • sprawozdania do GUS, ZUS;
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej;
 • udział w opracowywaniu instrukcji, rejestrów, ewidencji, wewnętrznych zarządzeń, procedur, itp.
 • nadzór nad badaniami lekarskimi pracowników;
 • nadzór nad przydziałem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej i obuwia roboczego;
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • koordynowanie pomiarów środowiska pracy (m.in. hałasu, zapylenia, oświetlenia);
 • przeglądy maszyn pod kątem wymagań zasadniczych i minimalnych;
 • kontrole warunków pracy (listy kontrolne, audyty bezpieczeństwa);
 • porady z zakresu prawnej ochrony pracy i ergonomii;
 • obsługa inwestycji budowlanych (m.in. Plany BIOZ, IBWR, uzgodnienia, opinie);
 • pomoc w organizowaniu szkoleń specjalistycznych (m.in. uprawnień energetycznych, uprawnień na suwnice, wciągniki,  wciągarki);
 • reprezentowanie pracodawcy przed państwowymi organami kontroli warunków pracy (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Straż Pożarna)

Kodeks pracy oraz inne akty w obrębie polskiego systemu prawnego, narzucają na pracodawcę wiele obowiązków. Jednym z nich jest konieczność przeprowadzania szkoleń w zakresie bhp. Nasi specjaliści posiadają niezbędne certyfikaty i uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć. Oferujemy naszym kursantom nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia wstępne – w ramach tego instruktaż ogólny oraz szkolenia z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego – zapewniamy pracownikom pakiet niezbędnej wiedzy, dzięki czemu będą mogli przystąpić do pracy na danym stanowisku.

Szkolenia okresowe – aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej – w pracy potrzebna jest nie tylko szeroka wiedza na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Pokazujemy naszym kursantom jak zachować się w sytuacji kryzysowej.

Szkolenia „szyte na miarę” – oferujemy również szkolenia spoza oferty. Jeżeli w przedsiębiorstwie istnieje potrzeba zagłębienia jakiegokolwiek tematu, związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy – jesteśmy do Państwa usług! 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 33 poz. 166, z późn. zm.) pracodawca jest zobowiązany do dokonania pomiarów szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych, jeżeli występują one w danym zakładzie pracy.

Jakie to czynniki?

Do czynników fizycznych zaliczymy między innymi hałas, drgania, wstrząsy oraz promieniowanie. W ramach czynników chemicznych należałoby natomiast wymienić różnego rodzaju substancje toksyczne, uczulające, rakotwórcze oraz mutagenne, itp. Do czynników biologicznych należą natomiast chociażby drobnoustroje, pasożyty, wirusy, bakterie, grzyby i tak dalej.

Niestety, nawet w najlepiej prosperującym przedsiębiorstwie zdarzają się sytuacje kryzysowe. W takim momencie – wypadku – to pracodawca jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosowania odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom. Jednym z jego istotnych zadań jest również zapoznanie się (samodzielnie lub przy pomocy specjalistów BHP i PPOŻ) z zebranym materiałem dowodowym w sprawie, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie stosownego protokołu powypadkowego.

Z rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 105 poz. 870, z późn. zm.) wynika, że po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, pracodawca ma na sporządzenie protokołu tylko 14 dni.

Specjaliści „Lecter” sporządzają kompleksową, rzetelną analizę powypadkową, spełniającą wszelkie wymogi, narzucone przez przepisy prawa.

Znamy „na wylot” metody, pozwalające na dokładną analizę ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie. Najczęściej sięgamy po metodę RISC SCORE, PHA oraz polską normę PN-N-18002. Nie tylko sporządzamy wymaganą dokumentację, ale również doradzamy przedsiębiorcom, w jaki sposób ograniczyć czynniki szkodliwe i jak dostosować miejsce pracy, aby generowało jak najmniejsze ryzyko.

Ocena ryzyka zawodowego zawiera opis stanowiska pracy, jego powierzchnię, wysokość, stosunek powierzchni okien do podłogi, czynności, które są podejmowane na danym stanowisku, urządzenia, z których na bieżąco korzysta pracownik, a także te elementy, które mogą generować ryzyko.

Praktyczne działania uzupełniamy o niezbędną teorię. Przepisy bhp i ppoż narzucają na pracodawców/przedsiębiorców obowiązki, związane z prowadzeniem rzetelnej dokumentacji. Pomagamy w przygotowaniu dokumentów, formularzy i rejestrów. W ramach tego między innymi:

 • Karty Oceny Ryzyka Zawodowego;
 • Instrukcje ogólnozakładowe BHP i PPOŻ;
 • Instrukcje stanowiskowe BHP;
 • Rejestry BHP – w tym między innymi rejestry substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie, prac wykonywanych w kontakcie z substancjami chemicznymi, prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych, rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestr wypadków przy pracy.

PPOŻ
—w ramach tego między innymi:

 • szkolenia przeciwpożarowe połączone z praktycznym użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego;
 • organizowanie próbnych ewakuacji z obiektu;
 • przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego;
 • opracowywanie dokumentacji przeciwpożarowej (Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem)

Przepisy polskiego systemu prawnego narzucają na przedsiębiorców obowiązek wykonywania regularnych kontroli posiadanego sprzętu gaśniczego oraz innych mechanizmów i narzędzi, związanych z ochroną przeciwpożarową. Przegląd powinno się wykonać co najmniej raz w roku (pod warunkiem, że producent nie wskazuje na krótszy okres). Naruszenie przepisów i zlekceważenie wymaganych terminów, grozi surowymi sankcjami.

Kiedy należy zadbać o serwisowanie i konserwację sprzętu?

Serwisu i konserwacji wymaga każdy sprzęt, związany z ochroną przeciwpożarową. Między innymi: przenośne gaśnice, zewnętrzne i wewnętrzne hydranty, oświetlenie awaryjne, system sygnalizacji przeciwpożarowej, system wentylacji przeciwpożarowej. Jeżeli posiadają Państwo takie wyposażenie w swojej firmie, warto skontrolować, kiedy należy wykonać kolejny przegląd. W razie potrzeby, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

POZOSTAŁE USŁUGI
—w ramach tego między innymi:

 • plany obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego;
 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • doradztwo i dokumentacja w zakresie informacji niejawnych;
 • dokumentacja w zakresie zamówień publicznych;
 • sporządzanie specjalistycznej dokumentacji według potrzeb klienta;
 • wykorzystanie nowoczesnych modeli i metod zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie

Pozostałe wymagania dla Firm w zależności od branży są przedstawiane na piśmie po audycie wstępnym, który przeprowadzamy na początku współpracy z Państwem.

Image
Przykładowa dokumentacja bhp - Zakład Pracy